Aan het welzijn van onze leerlingen hechten wij veel waarde. Wij vinden het belangrijk dat ze met plezier naar school komen. Tijdens de wekelijkse pedagogische vergadering bespreken de leerkrachten, remedial teacher, intern begeleider/zorgcoördinator en eventueel leden van het zorgteam alle klassen. Aan de orde komen vragen als: loopt het goed in de klas, komt ieder kind aan leren toe en maken de leerlingen vorderingen? Bij voortgangs- of ontwikkelingsproblemen is de leerkracht de eerste die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Bijvoorbeeld door extra hulp in te schakelen. Hij of zij doet dit, zo nodig, met steun, advies en expertise van collega’s uit het team. Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende aanpak voor zorg en ondersteuning.

Kindbespreking

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en in de klas. Soms is dat niet het geval. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Belangrijker is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat een leerling weer met een lach op het gezicht en vol zelfvertrouwen naar school gaat. De leerkracht is de eerst aangewezen persoon die een kind helpt en ondersteunt. Als na allerlei inspanningen verandering uitblijft, dan organiseert de leerkracht in overleg met de intern begeleider/zorgcoördinator en de ouders een kindbespreking tijdens de wekelijkse pedagogische vergadering. Daarbij zijn alle leerkrachten, leden van het zorgteam en soms de schoolarts aanwezig. Tijdens de kindbespreking wordt vanuit verschillende expertises naar een kind gekeken. De betrokkenen geven advies of doen een voorstel. Na de kindbespreking volgt een gesprek tussen de ouders en de leerkracht waarin het voorstel wordt besproken. Met hun goedvinden start de begeleiding.

Extra hulp

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij motorische, spraak- of sociale problemen, kunnen wij snel extra hulp inschakelen. Vaak kan een leerkracht in overleg met de intern begeleider/zorgcoördinator al aan de slag. Als de extra ondersteuning onvoldoende resultaat oplevert, wordt uitgebreider hulp gevraagd aan het zorgteam. Dit team bestaat uit de intern begeleider(s)/ zorg-coördinator(en) en de directeur. Zij kunnen de hulp inroepen en inzetten van de remedial teacher, een kunstzinnig-, euritmie-, of spraaktherapeut en de schoolarts. Alle teamleden beschikken over een specifieke expertise. Mocht onze school niet de juiste kennis in huis hebben om een bepaalde zorgvraag te beantwoorden, dan schakelt de intern begeleider/zorgcoördinator externe hulp en deskundigheid in. Bijvoorbeeld via de Begeleidingsdienst voor vrijescholen.

Leerlingvolgsysteem/Cito

Gedurende het schooljaar houden de klassen- en vakleerkrachten het leerlingvolgsysteem bij. Naast de uitslagen van Cito-toetsen, worden ook de ontwikkelingen van het kind op sociaal-emotioneel vlak en de vrijeschoolvakken zoals euritmie en vormtekenen geregistreerd. Tijdens ouderavonden en individuele gesprekken met de leerkracht krijgt u als ouder een uitgebreide toelichting over de vorderingen en ontwikkeling van uw kind in de verschillende vakken.

Passend onderwijs

Ook leerlingen die specifieke hulp nodig hebben zijn welkom op Ridderspoor. In overleg met ouders, de intern begeleider/ zorgcoördinator en de leerkracht schakelt school extra ondersteuning in. Lees meer over passend onderwijs op Nieuwe ouders > Passend onderwijs.