Een belangrijk uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij of zij is. Op onze school staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van uw kind centraal met als doel: worden wie je bent. Daarvoor wordt het intellect aangesproken, maar ook de sociale en kunstzinnige kwaliteiten van het kind. Essentieel voor de vrije school is dat leerlingen leren met hun hoofd, hart en handen, zodat ze zich kunnen vormen in hun denken, voelen en willen. De leerlingen ontwikkelen een grote interesse in de wereld waarin we leven, een gezonde moraliteit en de wil tot zelfontplooiing. Meer lezen over het vrijeschoolonderwijs? Kijk op www.watisdevrijeschool.nl.

‘Vrije’ School?

Het woord ‘vrije’ in vrijeschool betekent dat vrijescholen in vrijheid hun visie kunnen realiseren. Dat een vrijeschool de leerlingen ‘vrij’ laat is een misvatting. We hechten veel waarde aan duidelijkheid en vaste structuren. Dit geeft de kinderen houvast en veiligheid.

Kinderen mogen kind zijn

Kinderen leren op Basisschool Ridderspoor wat ze op elke andere basisschool leren. Lezen, schrijven en spelling. Wanneer schrijf je ‘vind’ met een ‘d’ en wanneer met een ‘t’? Tijdens de rekenles moeten ze sommen maken en ze leren de tafels uit hun hoofd. Onze leerlingen krijgen echter zoveel meer! De leerkrachten benaderen de lesstof op een creatieve manier. Bijvoorbeeld door de letters van het alfabet te zingen of te tekenen op het bord. Bij het tellen en rekenen kun je heel goed stampen en klappen. Kennis is geen doel, maar een middel op de ontwikkelingsweg van een kind. Het leren sluit aan bij hun belevingswereld. Kinderen mogen kind zijn, zodat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige, sociaal vaardige en initiatiefrijke mensen in een wereld vol verandering.

Goede leerresultaten

De creatieve benadering van de lesstof, het rijke onderwijs en de manier waarop onze leerlingen werken in de klas, bevordert het leren. Dat blijkt onder andere uit de behaalde leerresultaten. De aansluiting met het middelbaar onderwijs in Alphen en omgeving is meer dan goed.

Sfeer en structuur

Ridderspoor is een school met een duidelijke structuur. Sfeer, rust en ritme bieden de kinderen veiligheid. Het woord ‘Vrije’ in Vrijeschool betekende oorspronkelijk ‘vrij van overheidsbemoeienis’. Tegenwoordig voldoet ons onderwijs aan alle eisen die de Onderwijsinspectie stelt. Onze school neemt sinds 2006 deel aan het landelijke Cito-volgsysteem. Een overzichtelijk leerplan zorgt voor heldere leerlijnen en een rijke inhoud van het onderwijs.

Respect voor de natuur

Natuurbeleving en respect voor de natuur spelen op Ridderspoor een belangrijke rol. Dit ziet u terug in de aankleding van onze school. Het schoolgebouw is voor een groot deel ingericht met natuurlijke materialen waaronder hout, steen, wol en zijde. In de kleuterklas spelen de kinderen met mooi houten speelgoed. De lesmethoden maken gebruik van wat er in de natuur te vinden is. Kinderen uit de hogere klassen rekenen bijvoorbeeld met kastanjes en boetseren met bijenwas. Ook krijgen de leerlingen het vak heemkunde en in de klassen 5 en 6 is tuinbouw een vast onderdeel van het lesprogramma.

Iedereen is welkom

Basisschool Ridderspoor is een bijzondere neutrale school. Neutraal houdt in dat de school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Bijzonder hangt samen met de bestuursvorm en het pedagogische klimaat. Een stichting bestuurt onze school, niet de landelijke overheid of de gemeente.

Ontwikkelingsfasen en leerlijnen

Onze school werkt tijdens de dagelijkse onderwijspraktijk aan een brede en evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit die visie sluiten de leerlijnen aan bij de leeftijd- en ontwikkelingsfasen van kinderen op hun weg naar volwassenheid. Naast rekenen en taal krijgen onze leerlingen les in de oude geschiedenis, mineralogie, tekenen, schilderen, toneel en handvaardigheid.